Wersja do wydruku

Zamknij okno

Strona główna » Przedmiotowe » Rejestry, ewidencje, archiwa » 
Ostatnia aktualizacja: 26-02-2019 16:14:35

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH (WYKAZ WSZYSTKICH REJESTRÓW I EWIDENCJI ORAZ KOMÓRKA PROWADZĄCA):


KSIĘGOWA

 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • księgozbiór
 • ewidencja finansowo - księgowa
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników - karty wynagrodzeń
 • ewidencja i rozliczanie zasiłków
 • ewidencja podatkowa
 • ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
 • ewidencja kontrahentów
 • ewidencja oprogramowania
 • ewidencja materiałowa i magazynowa


INTENDENT

 • ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne
 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja korespondencji
 • księga druków ścisłego zarachowania


KADROWA

 • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
 • ewidencja czasu pracy
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno - epidemiologicznych
 • ewidencja danych o pracownikach
 • ewidencja dokumentacji archiwalne


DYREKTOR

 • rejestr zarządzeń
 • ewidencja dzieci
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych
 • księga protokołów Rady Rodziców i zebrań z rodzicami
 • kronika


NAUCZYCIELE

 • dzienniki zajęć lekcyjnych
 • dzienniki zajęć dodatkowych


Udostępnianie osobie trzeciej ewidencji, ksiąg i rejestrów lub jej części:

 1. do wglądu na terenie jednostki - wymaga zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej
 2. poza siedzibą jednostki - wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.